ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Bepalingen
1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee NosTech een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.
1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.3 Onder 'Intellectuele eigendomsrechten' wordt verstaan: rechten op resultaten van menselijk vernuft waaronder begrepen: octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, kwekersrechten, topografie- of chipsrechten.
1.4 Onder 'Diensten' wordt verstaan: Het registreren van een domeinnaam bij een hier toe bevoegde instantie, het hosten van een website, het verstrekken van een SSL certificaat, ontwikkeling van software.
1.6 Onder 'Overeenkomst' wordt verstaan: elke contractuele band tussen NosTech en Klant die gericht is op het op verschaffen van diensten door NosTech aan Klant.
1.7 Onder 'Servers' wordt verstaan: De software en hardware die door NosTech aan Klant ter beschikking wordt gesteld in verband met het leveren van de afgenomen diensten.

2. Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, daaronder begrepen onderhandelingen, offertes en overeenkomsten tussen NosTech en  Klant. De toepasselijkheid van enige vorm van Algemene Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2 In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden gelden de bepalingen uit de Overeenkomst.
2.3 NosTech behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden elektronisch (per e-mail) bekend gemaakt aan Klant en treden 1 maand na de bekend making in werken indien anders vermeld. Indien Klant niet akkoord gaat met de wijzigingen, behoud NosTech zich het recht voor de Diensten per ingang van de nieuwe Algemene Voorwaarden te beëindigen, zonder enige teruggaaf van abonnementsgelden.
2.4 Klachten dienen schriftelijk en binnen de acht dagen na ontvangst te gebeuren, enkel het Belgische recht is toepasselijk.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt tot stand wanneer de toekomstige Klant een bestelling plaatst bij NosTech en akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden, indien de toekomstige Klant niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden kan de bestelling niet worden behandeld.
3.2 Door NosTech verstrekte leveringstermijnen worden enkel als inlichting verstrekt en zijn daardoor niet bindend. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4. Duur van de overeenkomst
4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum van twaalf (12) maanden.
4.2 Klant  kan een Overeenkomst niet tussentijds beëindigen.
4.3 De duur van een Overeenkomst voor een domeinnaam registratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie.
4.4 Een Overeenkomst wordt na afloop van de in de Overeenkomst overeengekomen periode, steeds stilzwijgend verlengd voor een periode van één (1) jaar, tenzij één van beide partijen de overeenkomst tenminste 45 dagen voor het verstrijken van de overeengekomen periode per aangetekende brief opzegt.

5. Vergoedingen
5.1 De door Klant te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de Overeenkomst. Alle tarieven zijn inclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd.
5.2 NosTech behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal de Klant hiervan dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien de Klant een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft hij het recht om binnen zeven dagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de Overeenkomst waarop de tariefswijziging betrekking heeft schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van NosTech genoemde datum waarop de tariefswijziging in werking zou treden. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.

6. Betaling
6.1 Alle facturen zullen door Klant worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Klant binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum betalen.
6.2 Wanneer de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Alle eventuele voortvloeiende kosten hieruit zijn voor rekening van Klant.
6.3 Indien de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Klant is in dat geval aansprakelijk voor alle voortvloeiende kosten aan de uit handen gegeven vordering.
6.4 Een voorschot van 40% is bij de bestelling opeisbaar. Onze facturen moeten binnen de 30 dagen bij ons betaald worden, behoudens andersluidende bepaling op de voorzijde van deze offerte / factuur. Deze vervaldag geldt als ingebrekestelling. Elke factuur die na deze termijn niet betaald is, wordt van rechtswege vermeerderd met een intrest van 1% per maand. Wanneer de factuur onbetaald blijft 7 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld verhoogd worden met 20% van het gefactureerde bedrag met een minimum van 75 euro. Deze forfaitaire vergoeding staat los van de schadeloosstelling wegens schending van de auteursrechten en van de procedure- en gerechtskosten.

7. Opschorting
7.1 Bij het achterwege blijven van betalingen is NosTech gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te verbreken. NosTech kan hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten van de Klant. Indien het hosting betreft is NosTech gerechtigd de website per direct te verwijderen, hierdoor kan NosTech niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van enige data en/of e-mail.
7.2 Indien de Klant niet binnen de bepaalde periode de volledige betaling te voldoet de Overeenkomst per direct te beëindigen, hierbij gelden de regels zoals genoemd in artikel 7.1

8. Voorbehoud en eigendom van rechten
8.1 Alle aan de Klant geleverde materialen, zowel digitaal als natuurlijk blijven eigendom van NosTech totdat alle verschuldigde bedragen aan NosTech zijn voldaan, hiermee worden ook de kosten uit artikel 6.2 en 6.3 bedoeld.
8.2 Rechten worden aan de Klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de Klant de daarvoor bepaalde vergoedingen tijdig en volledig betaalt, hieronder vallen ook de kosten van artikel 6.2 en 6.3
8.3 Alle door ons geleverde documenten en intelligente werken zoals: logos, ontwerpen, schetsen, casestudy's, voorontwerpen, scripts & sourcecodes zijn en blijven de intellectuele eigendom van NosTech en mogen onder geen beding onrechtmatig worden gebruikt dan voor het doel waarvoor ze bestemd of beschreven zijn op de facturen en offertes of andere contracten met betrekking tot de gegeven opdracht.
8.4 Aangezien het afstaan van een intelligent werk niet het afstaan van de auteursrechten erover inhoudt en dat evenmin laat veronderstellen, is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of andere vorm van gebruik alleen mogelijk met onze voorafgaande en schriftelijke toestemming.
8.5 Iedere afwijking zal bij contract worden vastgelegd. Indien geleverde werken worden gebruikt door derden, dient de opdrachtgever dit te melden aan NosTech.
8.6 De opdrachtgever kan voor ieder misbruik door zichzelf en/of derden verantwoordelijk gesteld worden. Indien de opdrachtgever werken geleverd door NosTech wil gebruiken en er alle rechten wil op verwerven, zal de opdrachtgever deze moeten vergoeden. Rechten worden door NosTech slechts, en enkel door middel van een contract, overgedragen. Van alle door de opdrachtgever geleverde te reproduceren werken, wordt geacht dat de opdrachtgever de auteurs- en kopijrechten naleeft ten overstaan van de rechtmatige eigenaar van deze werken, NosTech kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overtredingen begaan zoals hiervoor beschreven.
8.7 De Klant vrijwaart NosTech tegen elke inbreuk op enige wetgeving ingevolge welke aanwending ook van een product of Diensten, geleverd door of eigendom van NosTech, hetzij door eigen toedoen dan wel door toedoen van derden aan wie het product door de klant werd toevertrouwd, ongeacht of er toestemming voor gebruik werd verleend of niet door NosTech. De Klant erkent zelf ten allen tijde volledig verantwoordelijk te zijn voor de geleverde en/of gebruikte Diensten door NosTech. De Klant vrijwaart NosTech dan ook van elke mogelijke vorm van claim, ingebrekestelling, gerechtelijke vervolging voor welke reden ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe schade, indirecte schade, verlies van inkomsten, inbreuken op overeenkomsten met andere partijen. De Klant bevestigt zich hiervan volledig bewust van te zijn en hiermee akkoord te gaan.
8.8 In geen enkel geval en op geen enkele wijze (reprografie, fotokopie, microfilm, videoprocédé, digitalisatie of elektronische, digitale of analoge manipulatie) mag er een nieuw origineel of kopie van welke aard ook van onze werken gemaakt worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

9. Beschikbaarheid en beheer van de Dienst
9.1 NosTech zal zich jegens de Klant inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Dienst zo groot mogelijk te laten zijn. NosTech zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.
9.2 NosTech kan niet garanderen dat alle geleverde Diensten ten alle tijden beschikbaar zijn voor Klant en/of derden.
9.3 NosTech is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de Dienst, daaronder vallen via de servers van NosTech verzonden (e-mail) berichten.
9.4 De Klant zal geen gebruik kunnen maken van de geleverde Diensten waarop NosTech onderhoudt pleegt aan het benodigde materiaal. Klant zal tijdig worden ingelicht over het onderhoud. NosTech zal trachten dit onderhoud plaats te laten vinden op tijden dat de Klant er de minste hinder van ondervindt, echter kan dit niet gegarandeerd worden. NosTech kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gemiste inkomsten van de Klant op tijden van onderhoud.
9.5 NosTech is met het oog gericht op behoud en/of verbeteringen van kwaliteit en/of de veiligheid van de dienst gerechtigd haar materiaal en haar dienstverlening aan te passen. Hieronder vallen openingstijden en de software samenstelling van de servers van NosTech.

10. Verplichtingen van de Klant
10.1 De Klant is verplicht gebruik te maken van de afgenomen dienst conform de wet en eventuele regelgeving van toepassing op de afgenomen Dienst.
10.2 De Klant zal de afgenomen Dienst alleen gebruiken in overeenstemming met de door NosTech opgelegde regels, instructies en beperkingen. De Klant zal nooit en te nimmer de privacy van derden schenden, zich discriminerend uitlaten over derden en het schaden van de openbare orden In het bijzonder zal de Klant:

  • geen Intellectuele eigendomsrechten van derden schenden; (zie artikel 1.3)
  • geen onrechtmatige en/of strafbare gegevens verspreiden, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, en beledigende uitingen;
  • zich geen toegang proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet gerechtigd is, hieronder vallen ook de servers van NosTech.
  • zich onthouden van het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), waarbij de Klant enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van gebruik van een valse sleutel en/of beveiligings gaten. Hieronder vallen ook de servers van NosTech.
  • zich onthouden van spamming; het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud.

10.3 De Klant is verplicht op de geleverde de Dienst op een dusdanige manier te gebruiken welke de werking van de servers van NosTech niet belemmerd en de levering van de Dienst aan andere Klanten.
10.4 De Klant is verplicht om door NosTech verstrekte aanmeldingsformulieren volledig en correct in te vullen. Onjuiste en onvolledige aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling genomen.
10.5 Indien NosTech op de gehuurde ruimte van de Klant data aantreft welke in strijd is met de Algemene Voorwaarden behoud NosTech zich het recht deze zonder enig overleg te verwijderen en hier eventuele overheidsinstanties hierover in te lichten.
10.6 NosTech houdt zich het recht voor om aan Klant de toegang tot de Dienst te ontzeggen indien Klant in strijd handelt met de voorgaande artikelen en de nog te volgen artikelen van deze Algemene Voorwaarden.
10.7 NosTech zal wegens weigering van de toegang tot de Dienst op grond van dit artikel 10 nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Klant vrijwaart NosTech voor alle aanspraken van derden met het oog op dit artikel.

11. Aanvraag domeinnamen
11.1 NosTech bemiddeld alleen bij het registreren van een domeinnaam voor de Klant en zal de aanvraag voor het betreffende domein deponeren bij de verantwoordelijke instantie. Indien de verantwoordelijke instantie de aanvraag niet honoreren kan NosTech hiervoor nimmer voor aansprakelijk worden gesteld.
11.2 Indien een aangevraagd domeinnaam door Klant niet meer beschikbaar is op het moment dat NosTech de aanvraag indiend bij de des betreffende instantie en deze wel beschikbaar was op het moment dat de Klant de aanvraag indiende bij NosTech kan NosTech op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registeren van een domeinnaam.
11.3 Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van Klant. Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Klant vrijwaart NosTech tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.

12. Aansprakelijkheid NosTech
12.1 NosTech kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en of beschadiging van enige data van de Klant welke bij onderhoud en/of een storing optraden. Klant vrijwaart NosTech dan ook van elke manier van aansprakelijkheid.
12.2 NosTech kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten door enige downtime van de servers en of onderhoud hieraan. Klant vrijwaart NosTech dan ook van enige aansprakelijkheid.
12.3 De Klant vrijwaart en houdt NosTech schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door de Klant.
12.4 Indien er sprake is van een schadevergoeding van gelijk welke aard, van NosTech aan de Klant, kan het totaal van alle vergoedingen nooit meer bedragen dan het bedrag van de diesnt voor de periode van 1 jaar (excl. btw).

13. Geheimhouding en gegevensverwerking
13.1 Zowel Klant als NosTech zullen alle vertrouwelijke informatie welke zij uitwisselen strikt geheim houden en deze niet verstrekken aan derden.
13.2 De Klant geeft NosTech hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een databestand die NosTech aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.
13.3 De Klant stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van Diensten van NosTech. Indien Klant bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, kan hij dat te allen tijde schriftelijk aan NosTech kenbaar maken.
13.4 De Klant kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van NosTech zijn opgeslagen.
13.5 NosTech spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

14. Overmacht
Geen van beide partijen kan aansprakelijk worden gesteld, voor enige aansprakelijkheid indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht valt: storingen in het datacenter van NosTech, kabelbreuken in de verbindingen daarnaartoe of daarbinnen, brand, waterschade, aardbevingen, diefstal, telefonische storingen en storingen aan de apparatuur van NosTech.

15. Privacy beleid
Uw persoonsgegevens worden door NosTech | Davy Moens (Begonialaan 3, 9280 Lebbeke) verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen via ons contact-formulier. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u in onze privacy policy.